Umphefumlo wam wonakele
Ngqondo idiniwe
Kuzulazula phakathi kwengcinga
Mphefumlo wam wophukile
Ndiziva ndintekenteke
Ndilibobosi elinentliziy’incangathi
Ntliziy’intlekentleke

Ndiziva ndi ethe-ethe
Kuba kaloku wena wandibamba inkcakrankakra
Ndajingxela ndinethemba lokuba ungumqolo wam
Phi ke?
Naku ungqongophele okwezinyo letyiphu

Ndide ndinokhephekhephe
Mbilini undithini ngeloxesha

Mphefumlo wam wonakele
Ntliziyo ilihlwiiiili
Inengcindi okomsizi

Ndiyabeva ubunzima balentlungu
Kude kuvothoke isifuba
Ndinesangotha ngalamahlahla ndiwarhuqayo

Mphefumlo wam wophukile
Ndonakele
Ndilimele