Ndobeka phants’ usiba ndikhale
Ngokub’ ubomi bundohlule
Ndobeka phants’ usiba ndikhale
Ngokub’ umphefuml’ udandathekile
Nentliziy’ ixhelekile, ibindekile

Ndobeka phants’ usiba ndikhale
Ukuze ndiphalaz’ imbilini yam
Ukuz’ ifuman’ ukuxol’ intliziyo yam
Ukuz’ axol’ umphefumlo wam
Ngokub’ ubomi bundijikele bundixakile

Ndobeka phants’ usiba ndikhale
Ukuze ndikhuphe lonk’ ikratshi kum
Ndobeka phants’ usiba ndikhale
Ukuze ndibonakalis’ ukukhathazeka kwam
Ukuz’ athuthuzelek’ umoya wam

Ndobeka phants’ usiba ndikhale
Ukuze ndifuman’ eliny’ ithuba
Ndithathelw’ ingqalelo, ndifuman’ uncedo
Ukwenjenje ndoba ndicel’ izandla
Ndobeka phants’ usiba ndikhale

Ndiqongqoth’ igaqa elibangwe ziintlupheko
Ndakugqiba ndoluphakamis’ usiba lwam ndibhale
Ndobayala, ndibaxhobisa, ndibonisane nabo
Ngobom bomnt’ omtsha, andisayi kubavumela
Bathabathe ekhondweni lam kodwa mandiqale-
Ndibeke phants’ usiba ndikhale