Esi siqalo sobomi
Sisekwe ngomoya omyoli
Kuthabatheke inyama
Kwatsaleka umphefumlo

Sidibene singazani
Saqhubeka sathandana
Sagcinana ngenyama
Sabambana ngomoya

Masihlale sinyamezele
Ubunzima sibamkele
Ubomi sibudalelwe
Oluthando lusifanele

Xa iliwa libhek’umoya
Iinkqwithelo zisongamele
Andizokushiya ndizakugcina
Kubunzima balomhlaba
Ndizakuma nawe
Bude ubomi bam buvalwe