Intliziyo yam️ uyibuyisile kwabafileyo
Umoya wam uwukhuphile ehlathini
Ndiyayazi into endiyifunayo
Luthando
Thando olo ndicinga ukuba ndizolufumana kuwe.
Kodwa ndiyoyika

Ndiyoyika
Ndoyika ukukuthanda
Ndoyika ukunikezela intliziyo yam kuwe
Kaloku ikhe yephuka intliziyo yam
Ndoyika ukuzixelela ngawe
Kanti wena unenjongo zakho ngam
Ndoyika ukukuthemba kube kanti ibihleli ilicebo lakho elo

Ndiyafuna ukukhululeka,
Ndingabinamibuzo engaphezu kwamandla am kodwa ndiyoyika