Ndizi’ngomba isifuba ngawe Mama
Kuthi kwawuthi qatha elakho igama kulengqondwana yam
Kubengathi ndingatyityimba, ndixhentse ndizombelela.
Kuba intliziyo yam ibaligubu.
Kaloku eyam intliziyo ithi ewe ngawe,
Nelimenemene umlomo liyavuma lithi ungumama wokwenene.
Uba bendiliqroti ngendikubonga ndikutyibela ntombi.
Qha ntonje ndiligwala andisay’ukubonga,
Kuba ndoyika ukugodusa.

Ndizingomba isifuba ngawe Nonzaliseko.
Lona elakho igama ulilandele.
Wayizalisekisa kulomhlaba obuyizele.
Wazala iindodana ezimbini nentombi.
Izipho kuwe obungasoze uzithengelwe nasevenkileni.
Izipho kuwe obungasoze uzitshintshise nangobutyebi.

Ngaphandle kotata kambe ndithi kwendoda,
Wena olwakho usapho uzikhulisele.
Oontliziyo zimdaka, Noogxekayo bekubukele.
Kwintloko zabo umbuzo uhlala uhleli.
Kazi wawuphumelela na?.
Kukubi kunjalo wena awumanga uthi uyohluleka.
Utsalile, ngesifuba watyhala, bakhula abantwana.

Ngenzame, nemisebenzi yakho.
Ubelulo’yikiso kontliziyo zimdaka.
Kuba kaloku ngozimisela kwakho,
Ekuhlaleni uzakhele iintshaba.
Ngophanyazo ityhefu bakutyisa.
Kazi Nonzaliseko ubuwavaleleni na? Amehlo.
Isithuba senyanga ezintandathu usigqibile,
Ulele ngandletyana’nye esibhedlele.
Ulwela ubom bakho.
Oogqirha neenzulu’lwazi sezinikezele ngelithi ziyohluleka.
Suke wathi wena Nkwenkwezana kufa deda ngasemva ndishiy’abantwana,

Ndizingomba isifuba ngawe mama
Kuba ngenxayakho thina sikhulile.
Ngenxa yemisebenzi yakho ngoku singamadoda.
Uthando nobubele wena usiphile.
Intlonipho, ubuntu nesithozela wena usifundisile.
Ngobuhlakani nemfundo wena usixhobisile.

Sukela ntlandlolo wena wayibeka yacaca,
Okwekati emhlophe ehlungwini, uba wena isehluleki awusiso.
Kwaye ungasoze uzale nasinye.
Yiyo lonto xa kunamhlanje ndisithi ndizingomba isifuba ngawe mama.
Ngaphandle kotata kombe ndithi indoda, umzi umile.
Ngenxa yakuthanda kwam mama ndithi sendikuthwalisa lomthwalo undisinde.
Ngenxa yembandezelo zalomhlaba ndiwe.
Kodwa mama ndiyakuthembisa,
kuba kaloku wena isahluleki zange wasizala.
Ndawuko’melela ndawu’kuthwalisa, lemithwalo yakho de ndiyithathele kum yonke mama.

Xa kunje kuse kubengathi ndingangu’Thixo kuwe.
Ukuze kuthi xa kufika ukufa ndithi hayi kuye.
Wena Nonzaliseko mama wam ndizingomba isifuba ngawe.
Ewe Nkwenkwezana ndiyazingca ngoba ubengumama kum,
Ndithi enkosi kuqamata ngawe.