Ndixolele sana lwam!
Mehlo madala mfo kabawo
Nok’ umhlab’ ukuthwaxa nje
Ndikujonge ndikwelemimoya
Umhlab’ ukhanuk’ abantu nje
Wen’ ukuthiyil’ inene
Ndixolele sana lwam!

Njongo zam ngawe zazintle
Ndisith’ uzakuba ngusomaqhuz’ osemaqhazeni.
Kanti kucwangcisa thina
Kodw’ ogqibay’ akabonwa.
Ndixolele sana lwam!

Ndadibana naye wandibonis’ uthando.
Nto leyo ndandingayazi kuyihlo.
Endithengel’ izipho kant’ undinik’ isifo.
Endinik’ imali kant’ uyiqoshelise ngokufa.
Ndavalek’ ingqondo kweelwalwe.
Ndixolele sana lwam!

Zent’ iindlebe ligama lakhe
Wena wakhe wayibon’ inkom’ ebethw’ ephondweni
Yefix’ intliziy’ ithanda yena yedwa.
Kwelokulibala ndakuthi jwi.
Kwabhadakaz’ apho kungaziwa.
Ndixolele sana lwam!

Ndaqala ndangcambaz’ umhlaba ndiwucenga.
Kwaphel’ isiqu kancinc’ okomkhuhlan’ exhego
Kant’ ugawulay’ undigawul’ endithezel’ engcwabeni.
Ndixolele sana lwam!

Phezu komlomo wengcwaba
Ndakhumbula nto!
Ndakuthembis’ imfund’ enomsila.
Ndoyisakel’ ungekaqali.
Ndakuthembis’ uthando.
Ndod’ endal’ iluthabathile.
Ndixolele sana lwam!

Ndixolele sana lwam!
Ndoyele kwezomhlab’ ezingapheli.
Kuphel’ uluntu kukungaqondi.
Kunin’ ugawulay’ egawula
Nanamhl’ oku sisamfamekile.
Uthand’ alukhiw’ emalini.
Uthand alubhalw’ ebusweni.
Uthando lusentliziyiweni.
Ndixolele sana lwam