Thetha nam ndimamele ungoyiki
Qin’isibindi uzityand’igila undixelele
Ndijong’emehlweni undixelele awusandithandi
Ndixelele awusandifuni
Undixelele uthando luphelile

Kudala ndiyibona lento yakho nto nje andafuna kuthetha
Zonk’intsuku ndilala ndodwa ukhona
Undishiy’ebhedin’uth’uyabuya kanti ngumlib’eswazini
Mamela ke nam ndikuxelele
Udlalile ngexesha lam
Udlalile ngothando lwam
Izithembiso zakho ziphelel’emoyeni njengomsi
Izithembiso zakho awuzifezi
Eyam intliziyo uyityumzile nje ng banana itshayiswe yimoto
Ebusuku ndilala inyembezi zinqamlez’umbombo
Ndixelele sthandwa sam ndiyibhude phi na lento ndizoyilungisa
Ndixelele sana lam ndiphambuke ndawoni ndizobuyel’endleleni

Ndith’umzimba wam uxhwalekile ziintlungu ondifaka kuzo
Ndixelele awusandithandi
Ndixelele awusandifuni
Ndixelele uthando luphelile
Ndithe zityand’igila mntanomntu uyikhuphe ngomlomo undixelele
Ndawuzam’ukomelela njenge ntsimbi

Ndawuzam’uqina njenge litye futhi ndawuzam’uxolis’intliziyo nemiphunga
Thetha nam ke ndizindlebe ndonke
Ndixelele awusandithandi
Ndixelele awusandifuni
Ndixelele uthando luphelile
Ndixelele ndimamele!!!