Ndinike iphepha nosiba ndixhathise.
Ndinike iphepha nesiba ndikubhalele
Ubumuncwane nenyani yemibongo
Phambi kwakho ndiyibhentsise.

Ndinike iphepha nesiba ndikuvise
Uhlale phantsi nawe uzinze ude ucingisise.
Ndinike nje iphepha nesiba.

Khawuqiqe ude uqonde ngengqondo
Nawe xa sendikubethe ngeezaci nezafobe
Ndikuchube ngesiXhosa ungaxelisi
Ixhego ungade ugode kuba lo
Ngumbongo oyinyaniso ayinguye tu
Uvobe hlala phantsi umfanekiso
Ngqondweni ndiwuzobe.

Ndingumfengu kodwa ngesiXhosa
Ndiyazidla ndide ndikundlwengule
Umxhele kuba ndiyimbongi ekrelekrele
Khawuze nawe ndikucacisele.

Ngomhla othile bazondazi kuba
Imibongo emininzi ndiyibhalile
Ngethemba nangethamsanqa nam
Ilizwe ndilitshintshile; umlisela
Nomthinjana ndiwufundisile.
Ndicela nje iphepha nesiba.