UmXhosa yena, ewe ndinguye
IsiXhosa sona, ewe lulwimi lwam lasekhaya
UmXhosa ndim.

Andinguye umbhali wemibongo sesiXhosa, kodwa ndingumXhosa
IsiXhosa sam bambi bayasihleka, bayasigxeka kodwa, ndingumXhosa
EsisiXhosa, ndisiXhosayo, sesi sisiXhosa sonke, sisonke sisiXhosa esinye, azi ukuba kwahlukeni kwesi sam?
Ewe bona ubuXhosa bukum njengamXhosa.

Mna apha kumaXhosa
NdinguMgcina, uXhamela, uThyopho uMalambelendle, baty’igusha zabelungu bathi ziziduli zethafa.
Umama yena usuka kwicala laseTarkastad kumhlaba waseZola
Utata yena uphuma kwicala laseSada, kwicala lakwaMhloli.
Ewe umXhosa ndinguye
UmXhosa ndim
UbuXhosa bukum.