Ngumandl’ akaphel’ akaphezi
Ehleli nj’ ucing’ iintsana zakhe
Zakungaty’ uxhelekil’ inene
Zakulamb’ akrwemp’ intloko
Qhinga de lizakhe ngokwalo
Ndimaz’ enjalo ke mna!

Asuk’ athi sith’ abuy’ ephethe nto
Kalok’ uthando lwakhe yimvuzemvuze
Nimba yakh’ isik’ amazants’ esisu
Itsho kuhlwe kusemini
Itsho kusibekele libalele

Hayi ke ngokuthand’ abantwana
Akukhal’ umntwan’ umbon’ engqunga.
Abamb’ eyek’ efun’ ichiza.
Sikhalo somntwana simlumisa ngesisu.
Ndimaz’ enjalo ke mn’ umzali!

Akazali nje kub’ efun’ iwonga lobuzali.
Kodw’ ububele bakhe burhawuzelelis’ amakhwapha
Sel’ efekethis’ ubhalw’ inimb’ ebusweni.
Aququzel’ aphek’ esophula.
Aququzel’ ahlamb’ esosula.
Andigqibe ngokuty’ eman’ eshiya.
Ndimaz’ enjalo ke mna!

Kwakutshon’ ilang’ amehlw’ asemnyango.
Kalok’ inzal’ isagcwel’ ithafa.
Mazidle zigoduka ithaf’ asilolazo
Ndimaz’ enjalo ke mna!

Ebusuk’ akalali buhlayo
Ehleli nj’ ucing’ iqhinga lokuphumelela.
Kalok’ umhlab’ ulambel’ inzala yakhe
Ufun’ ukuyiqweng’ uyiqwengulule.
Yen’ abesisinxadanxada kwakuba njalo.
Aphekuz’ ehesh’ inkumb’ edlayo.
Ndimaz’ enjalo ke mna!

Lakumtshonel’ ilang’ enkangala
Uziqutha ngamazinyw’ iintsana zakhe.
Avul’ amaphikw’ esikhukukaz’ afukame.
Hayi ke iliso lakhe loKhozi.
Umrhanelw’ umbon’ emgama.
Afihl’ iintsana zakhe zingabi ngamaxhoba.
Ndimaz’ enjal’ umzali wokwenene