Kudala nindibuza
ndim unjongo.
Umdak’ obunjwe ngomdongo.
Ningandijongi ngamehlw’ anentongo,
Ngoba anuzukubon’ okuzidla namabhongo,
Isiphongo, nobundlongo-ndlongo.
Ningandideleli bafana bam ndistilongo.
Andiva zithonga ndililongo.
Nindibuz’ eCongo.
Ndancanywa ndiphethe zonk’ ezab’ intolongo.
Bonke baxhentsel’ elam’ ixilongo
Ubukho bam buyabagodolis’ oko Ringo.

Ezizidlangamandla ziyadlala mna
ndiqhel’ uty’ inyam’ enenyongo.
Andigqibek’ okwetyiw’ engena songo.
Yinqalw’ ivumba lempongo.
Mna ndiqhel’ isabhongo.
Ndistilongo!

Ningaqhathwa yilemicondo.
Awam amandl’ asetyenziswa ngengqondo.
Indoda ndiyixhakamful’ umphants’ okwe ndondo,
Ndiyikhuph’ ubukroti ikhal’ esomfaz’ iphel’ inzondo.
Andiqhelwa ngontondo.
Ndisitilongo
andiva zithonga ndilolongo
Ndirongo
ndim’intshatsheli
Ndim unjongo