Ndim lo, nyani yam amamene mene ayenza ubuxoki, xhelekile ilihlwili intliziyo, ziziyolo zizono zimbandezelo, zinyembezi. Izenzo zam zijikele umnikazi, ndiyinkomo edla yodwa ndidinga uthando ezindaweni ezifanelekileyo ngelixa elinga fanelekanga.

Ndim lo, ndim onazo impawu zendoda yomXhosa, ndilimfengu ndingakholelwa nje kwaba phantsi, uyeke uluhlu lwengoma endizimamelayo ngokholo! akhonto engumqoka ebomini bam, nditsala nzima zintsuku zilala iikati eziko.
Idolo lisatya kutya kwalo, sona isiphiwo ndisasibambile, oko nyana enakekele imfuyo kayise ezingonyameni, iliso liqaphele ubukrele krele, ukuthatha izigqibo ezicaphazela ulonwabo lwam ndibonakala ndifinyela esdleleni ko ntanga ndin .

Leyo ayinani, babephi ndithatha umqamlezo, ndim lo wabane ndlebe ebukhali, ndim owava izwi lihlaba lehlula entliziyweni yam, amkile amaxesha ebhodini, akho nalompunde unoyithi jize, ndizithi wambu lo umhlengethe umakhaza ndim lo, Ndim.