Xa ndikubona ingqondo yam isuka iphithizele
Imilenze ingcangcazele
Amadolo adyevezele
Ngoku akuvumi ndithule
Kuthi mandithethe de kome amathe
Ndingashwaqa de wozele
Ingenguwo umsina ndozele
Mandithi ndingathetha ndophele

Ngezobubele izandla yiza ndikumbambazele
Undiphe ithuba ndikuphalazele
Yonke ekule intliziyo yam de ndiyigqibe
Uze uncede uyamkele ngoba kum izenzekele
Emphefumlweni ndonzakele
Nasebusuku obothongo bundinqabele
Ngoko khawundinyange ntokazi ndiphole
Ndiziva ndiseJele nkosazana ndikhuphe

Cela into ndikwenzele
Cela into ndikuphe
Andinabo ubucwebe kodwa ndizele bububele
Hleze nam ndisebenze oomama bayeyezele
Ibengu “yhelele iindonga ziwelene:”
Ibengumngcelele umtshato wamawele
Ngezandla sibambane, nggeentliziyo sithandane
SibenguMbo noMxesibe elo liyinene

Hay suka! Sifanelene vuma ndisondele

Bawo ndikhokhele lomlambo ndiwuwele
Undalathisile ndiyavuma ndibonile
Kaloku uthando besendilulibele wena undikhumbuzile
Ndandifungile andisoze ndiphindele
Mnt’as’ekhaya undihendile izifungo ndizityeshele
Ingathi iindonga ziwelene kodwa mandimamele

Igama linye ndikuthandile
Nombuzo, ingaba undamkele?

Xa ndikubona ingqondo yam isuka iphithizele
Imilenze ingcangcazele
Amadolo adyevezele
Ngoku akuvumi ndithule
Kuthi mandithethe de kome amathe
Ndingashwaqa de wozele
Ingenguwo umsina ndozele
Mandithi ndingathetha ndophele

Ngezobubele izandla yiza ndikumbambazele
Undiphe ithuba ndikuphalazele
Yonke ekule intliziyo yam de ndiyigqibe
Uze uncede uyamkele ngoba kum izenzekele
Emphefumlweni ndonzakele
Nasebusuku obothongo bundinqabele
Ngoko khawundinyange ntokazi ndiphole
Ndiziva ndiseJele nkosazana ndikhuphe

Cela into ndikwenzele
Cela into ndikuphe
Andinabo ubucwebe kodwa ndizele bububele
Hleze nam ndisebenze oomama bayeyezele
Ibengu “yhelele iindonga ziwelene”
Ibengumngcelele umtshato wamawele
Ngezandla sibambane, nggeentliziyo sithandane
SibenguMbo noMxesibe elo liyinene

Hay suka! Sifanelene vuma ndisondele

Bawo ndikhokhele lo mlambo ndiwuwele
Undalathisile ndiyavuma ndibonile
Kaloku uthando besendilulibele wena undikhumbuzile
Ndandifungile andisoze ndiphindele
Mnt’as’ekhaya undihendile izifungo ndizityeshele
Ingathi iindonga ziwelene kodwa mandimamele

Igama linye NDIKUTHANDILE
Nombuzo ingaba undamkele?