Xa litshona ilanga ndiyolilela kubani?
Xa zindijikela izinto ndiyokhomba bani?
Kaloku mna ndiyi nkomo edla yodwa
Andizimanyi nabantu

Xa ndisukelwa luncumo emlonyeni ndiyoncunyiswa ngubani?
Kaloku amaxesha ngamanye ngoku
Kwelixesha siphila kulo, siphila ngomanyano
Ingathi ndiyalibala ukuba inyawo alinampumlo
Eza ngasemva aliyiva

Xa ndityabekwa imibuzo ndiyophendula wuphi nha?
Kuba mna andinalwazi luphangaleleyo
Ndingumhqagi oqhwaya endaweni enye
Khanindiboniseni indlela bantu bakuthi
Kaloku ndiva kusithiwa inyathi ibuzwa kwabaphambili

Ndicebiseni ndiyalahleka amehlo avalekile
Nangoku ndiyazibuza xa linditshonela ndiyokhalela kubani?