Dzinonga ngano murerwa iwe
Kunonga kurota une vanga
Rokutsva nemafuta
Nekuda kukangira chikomba

Ndaimbova nawo mazita
Mazita aiodza Mwoyo nevemuroyi
Mazita andaipihwa
Andaipihwa kwete epadumba

Ndaiapihwa nekusaziva
Mazita asingagutwi serufu
Vamwe ndivo vaiti urwi
Vamwe vachiti Aka, Ichi , Herwo
Mazita emunhu pasina

Nhasi ndopemberawo ndawe munhu pavanhu
Ndoverengwawo muimba youshe
Nokuti ndakatora mwana weUshe
Ndikamuita shamwari yemwoyo paupenyu

Ndiyoyi shamwari yangu pauzima
Shamwari ine rudo runokunda rwamai
Ine rwudo runokunda rwamai
Ine rudo rwunokunda ruwengo
Ine rudo rwunokunda simba rerufu
Rudo rwokundifira kuti ndinzi mwana waShe

Ishe kwete weino nyika
Asi Ishe wamadzishe
Agere pauzuru pasina anosvikapo
Kuuzuru kumusoro soro kuna Ishe
Ndinofara kuti ndaimbova nemazita
Asi nhasi ndawe nezita rimwechete
Zita rinokunda mazita ose
Ndave mwana wa…