Ngizwa kubuhlungu nangibona ilutjha lisemathandweni,
Ngizwa ngihlengezela;ngingenwa lilothe emadolweni,
Ngizwa ngehliziyo yami ibethela phezulu,
Ngibona ngesaliduku sivakatjhela amehlo,
Ngitjho ngitjhwela ngaphakathi kwehliziyo,
Ithando aliboni.

Nangathana belibona ngalangibonisa,
Langikhuza mhlana bangikhuza ngalo,
Iye, balinga ukungikhuza,
Ngaphenduka uthathekile,
Ngahlulwa kubona ngiqalile,
Ngala abangithandako ngalandela engimthandako,
Ngitjho loyo obekangikhohlisa,
Namhlanje sengilila ngaye.

Ngilila isimaye maye ngaye,
Ngilila ngingedwa njengoLahliwe,
Ngombana ebengimukhethile ukhethe oncono kunami,
Namhlanje ngilila ngikhumbula uGogo
Nakathi liphandlwa liqalile,
Mbala ngaphandlwa ngiqalile nami.

Ngathi ithando liyabona,
Ngathi liyongibonisa isithandwa sami,
Lona langidurhisa,
Langisa kwahliziyo ngise,
Ngafika lapho ngaphulwa ihliziyo
Kwadlalwa ngemizwa yami,
Ngathi ngiyakhuza kwathiwa ithando liphelile.

Ngatjho ngizisola kwabe sele ngimukhethile,
Ngehlisa iinyembezi ngoKhethani wami,
Ngathi ithando aliboni,
Ngimuthanda njani umuntu ongangithandiko na?
Ngimuthanda njani umuntu ongizwisa ubuhlungu?
Ngimuthanda njani umuntu ongiphula ihliziyo?
Kubayini ngihlulwa kumukhulula akhambe?