Namhlanj’eksen ng’vuke nenyembezi emehlweni
Nam angaz kwenzakaleni
Ngavele ngathatha iphepha ne peni ngabhala okugcwele engqondweni
Ezingozini ngaphepha
Leliphepha eligcwele izinhlungu
Mina ngiyaliphephisa ngithi PHEPHA,
Inhliziyo iyathatha iyabeka
Ithi mfana wam bheka ungahambi nabangani abambi laba
Bheka ubokhetha abangani abangazwani nokuqhetha
Kepha ukwazi ukusetha ube ngumpetha

Namhlanje ek’seni ngivuke nezinyembezi emehlweni
Akuzona lezi zinyembezi zobuthongo
ngoba ayikho inkomo yobuthongo
Kepha inkomo ezuzwa ingqondo

Ngithi namhlanj’ekseni ngivuke nezinyembezi emehlwen
Ngingazukuthi kutheni

Wanga khotsi ndi lungano
O tanura zwirete
Ndi tshe phethwani dza tshipulumbu
A dzhena mulindini
Sa thagalu a vhalikholwa
Likholwa lo sundwaho
Hune u vhuya zwe vhutoto.

Khotsi ngavhe u si vhe lipheya
Ngavhe u si latele dzau khukhwana
Wa ya u tshina ngoma ya mukhada
Sa tshilombe, tshilombe tshi lidzelwa ho ngoma
khotsi zwe wa lata nwali o doba
Nga tshawe tshanda o fara a dededza
Nga tshawe tshanda o lisa
Nga wawe mulomo o fhandayo
Iwe u tovha khotsi lungano.