Nami njengembongi ngith’ angithathe leli thuba ngikhulume
Ngikhulumel’ amadoda njengabavikeli bezwe
Angiwakhulumeli ngoba nami ngiyindoda
Kodwa ngiwakhulumela njengezintandan’ ezilahlw’ abazali

Bantu besifazane ngiyafis’ ukuba nani nike ningen’ ezicathulweni zamadoda
Nike nizw’ ubuhlungu abhekene nabo
Nike nizw’ ubuhlungu bokubizwa ngent’ ungesiyo

Nami ngith’ angiphande ngekhono lami ngib’ umkhulumeli wamadoda
Ngicela ningithathe ngiyocel’ ilungelo nom’ elilodwa lamadoda
Ngiwacelele mom’ inkeshezana yelungelo
Mhlawumbe kunganomehluko kwelakith’ izwe

Julius Malema ngicel’ ungitshel’ ukuthi int’ okuthiwa yilungelo lendod’ ikhona kumthetho sisekelo
Baba Msholozi int’ okuthiwa yilungelo lendod’ into ekhona yini?
Ngith’ angibuze ngoba nakhu konakala
Nazi izingane ziqedana zodwa
Indoda kuthiw’ ayingakhali noma kubuhlungu

Ngiyalelen’ umhleli wamalungelo sengifun’ ukubhekana naye buqu bakhe
Ngifun’ angichazele ngokucindezel’ amadoda
Kant’ iphi inkululeko yamadoda
Baze basikhohlisa ngoJuly bath’ inyanga yamadoda
Pho liph’ iholidi lamadoda?
Okush’ ukuthi thin’ izithukuthuku zethu ziphelel’ obhuqwini

Oh ngisizeni bakithi ngenombolo yocingo
Sengifun’ ukuthinta abomthetho sisekelo
Kanti nawubek’ umthetho nidl’ inyama nalibal’ amadoda
Kaz’ anenzani amadoda nawazonda kangaka

Baholi bakithi nakh’ isizwe sijuqana sodwa nikhona
Leli gazi liyobuzw’ ezandleni zenu
Ubuhlung’ obuzwiwa amadoda kabubekezeleki
Ngikhuluma nje kunendoda namuhl’ engazi ukuth’ izolalaphi
Ngob’ umfazi uyidlele konke ngesehlukaniso
Baholi nqandani lolu khondolo kusenesikhathi

Nath’ asisafuni ukuthathwa njengababulali
Nobulalay’ akazenzi keph’ uhlukumezekile
Sesivik’ izimpama komame ngoba sisab’ ukubulawa
Baholi bakithi ngicela nilwele namadod’ ukuze kuphele lolukhondolo