You are
Umntu andikhulisayo emoyeni
Hmmmm Ungumntu onenyani
Ungumtu ohloniphekileyo
Unayo nemfundiso

Xa ufuna ukuthetha nam,
Ibanguwe ofowunayo.
Xa ndikudinga wena
Uhlala unam.

Unguqiga wam.
Ukukutya kwam
Ungumanzi wam
Usisidingo sam.

You are my breath,
My beat,
My soul.
You are yonke into kum.

You are
Isizathu sam soku phila
My life
You are my everything.
For being my everything
You deserve a round of applause.
For being yonke into kum.
Ndiyabulela.