Mbilu yanga i khou lila.
Ndi zwine ndapfa vhutungu ngomu,
Muvhili wanga wa edza ulila nawo.
Ndi zwine ndapfa vhutungu ngomu mbiluni.

Ha edza matodzi a elaho vheinwi vhaswa,
Ndi zwine ndapfa vhutungu ngomu.
Ndi ngani nisa lili na nne ngauri ndi lilela vheinwi,

Ndi lilela vheinwi uri nitalifhe,
Ndi lilela vheinwi uri ni hwale Maanda,
Tutshelani zwidzidzivhadzi,
l vhani na ndavha na tshifu.
mbilu yanga I lilela inwi muswa.