Musuk’vuma!
Musuk’vuma bakuthulise bakwenze into ongeyonto,
Musuk’vuma unyamalala,
Musuk’ vuma ufa uhleli,
Musuk’vuma ukweyiswa.

Eli ayilo lizwe lama nkene-nkene
Ubomi ngumzamo,
Ubomi ludabi,
Libali elingapheliyo,
Buyatshintsha, abunazi gqibo.

Lwel’ impilo yakho, zibonakalise ubukho bakho.
Kholelwa emandleni nakwi sakhono sakho,
Phila ngaphandle koloyiko,
Phila ngaphandle kwe ntandabuzo,
Phila okwe ntaka ibhabha esibhaka-bhakeni
Khululeka wonwabele ukuphila.

Yomelela kunoba ucinge,
Hlakanipha kunoba ucinge,
Ubalulekile,
Ukhethiwe,
Uthandiwe nguMdali

Musa ukuvuma!
Musuk’vuma ngobomi bakho
Musuk’vuma kholwa unamandla,
UThixo uminawe.