Mphe sebaka
Ke tlile mo go wena
ke swa lore lore
Taba ya monna a e tswe kapela
Fela ke swile, bjalo go lekane
Ke jelwe ke pelo, bjalo go lekane

O bile waka ditorong
O be o sa tsebe seo
Lehono toka e phethagetsi
Toro yaka e utullugile
Ke phula sekaku ga bjale
Ke ikepela ka wena
Gobane Kego ratile
Mpatamele, kego bontshe selo tsoko