Bana hlomphang batswadi
Batswadi hlomphang bana
Bagolo, e bang malebiša
Le mahlo a bošego
Gobane o buna
Seo o se bjetšego

Batswadi rutang bana
Bana theetšang thuto
Tša batswadi ba lena
Bagolo tiišang ka ganong
Gobane mmala wa kgomo
O gola namaneng.

Batswadi ratang bana
Bana amogelang lerato
Bagolo, se nyameng
Le ge le robja dipelo
Mefaka e mefsa
E sega diatla.

Setšhaba, o motswadi
Wa palelwa go diša
O tla hloka išago
Gobene kgalefo ke pheko,
Sehlare se se bose ga se
Alafe bolwetši bjo bogolo.