Oomama zintsika zekhaya nembokodo zelizwe
Amaqobokazana anomqolo uluqilima ukomelela
Amaqhajikazi ,amaqhawe woMzantsi Afrika
Inkondekazi inkalanzinzi zothando nenimba

Intombi zesizwe, amakhosikazi ekhaya
Oomama bokufukama nokufahla inkaba
Amaziko okudidiyelela inkokheli namagqala elilizwe
Iziseko zembeko nentloniphi ngamaqobokazana

Oomama bomthandazo nokholo oluluqilima
Babethandaza ime imigodi ngokholo lwabo
Ligungqe ilizwe libuyele ebulungiseni
Izinto ezixakathe inceba,usuzi,novelwano
Imbokodo zokucola inkoduso kuvele amaqhawe

Amathandazwe ogxalaba libanzi lokulile iAfrika
Izinto ezinesidima nesithozela emizini yazo
zichula ukunyathela zixakathe iingubo ezinde
Zindilisekile zibuqumile ubuze bazo ngengubo ezinde
Izikhukukazi ezimpiko zinde zingenamlinganiselo

Ubunganga nexabiso bempiko zazo abaziwa
Akufika amaqhwa nenxwaleko zolule impiko zazo
Uvuyo no bomi bomzali yimpumelelo yentsana zayo
Omama imazi ezimbele ubhonxele abantwana belilizwe
Izinto ezinenimba ende egqobhozela nakwinkedama

Long live the spirit of loving and caring long live!
Long live the spirit of Intombi Yomgqila long live!
The great contribution in Our lives is valued

Liyaphela ixabiso lika mama ngenxa yentsana zakhe
Inceba nemfesane ifukame emibilinini yakho
Uthando nenimba sisonka semihla ngemihla kuwe
Amandla noloyiso yingubo yamakhosikazi eAfrika