Leeba ge le phupha le kgahla morei wa lona
Lenna ge o le leeba go tla ba bjalo gonna
Gobane go taboga taboga ga gago Pele gaka rato
Gobane sesego sa gago tsebeng txaka moratiwa
Pelong go runya lethabo ka leratorato
Mahlong ka wena ke lebala dikoloto
Monagano ke matsikinyane ka wena
Monagano o txhidulla ke myemyelo ya gago
Moratiwa o rata ke pelo yaka
Sebopego sa gago se phumula boduto
Bobotse bja gago bjo tima lenyora
Gobane o meetse makgako o a kgodixa
Gobane o a phadima o gauta
Nna kere o betlile ke sebetli sa sethakga
O bopegole o setswatswa
O moswana noxi me a go rata
Moratiwa me go rata lerato