Wena ulilo ngqo ukhwekhwe kulusu.
Uluntu luyazikrwempa nje ngenkwenkwe lukususa.
Ungumphixanisi wesizwe nabazalanayo.
Wena ulutshaba kubamelwane abazanayo.
Kuyini na abanawe bebutyiwarha.
Ababomi bunampumelelo.
Konk’ abakuthethayo kuyatsarha.
Awabo amaphupha ayimbandezelo.
Bantu susan’umona ezintliziyweni.
Niphile niphilel’ukuba seluxolweni.
Naz’ntonye umona sisiqalo sezimbo.
Nazo zonk’intwezimbi.