Ke Mokone
Mokone’a ntšhi’dikgolo
Mokone moila tlhantlhagane.
Mokone moila nonyane e podudu
Bana ba tšhaba ya magoši.

Matlala sekgoba dinaga tšabo makgolo’agwe
Ke leditše molodi setumong.
Ke kwele ke mma’mosadi borwerwe
Nkgapele pudi tšeo a theeletšwa
A ba a kwewa bo kgauswi nyana.
Ke ngwana wa mma, re agišane
E bile re nyalane go iša lehung.
Ke batho ba bo Tlou e tšwago Ga-Molepo
Lesogana la bopedi ba hlwa ba mo šetše
Morago ba re yena malobane lefsega
O re go tšhaba, a gadima morago.

Mokone se letše molodi wa kwala
O ka re o biletšwa go otla kgwale e robetše.
Dikgomo ga di kate marega
Di a duša gobane di ka folotša.
Bakone nkabe ba ipha sekgwari
Mokokolome wa baTlou badimo ba setumong
Gona ngwana ke setshwanetše
Makopa le matšhwane.
Banna ba moletši le mašaedi
Le reng le rema morula o entšwe?
Le re dinonyana di tla kotama kae?
Ke rile kego kgalema wena Makopa
Wa ngangabala ngangang yela ya kgale.
Eee la! Eee la!

Naa ditšhošwane khwibidu tšeo o di iša kae?
Gosasa di tlo go loma gee!
Mokone lefsega le botse go yena
O re o tšhaba go gadima
Wa se gadime o tla naya
Wa ya molete mohlaela thupa.
Ke sefahlego o makgwakgwa
Monna ka mahlong o a šiiša.
Sefahlego sa monna se mela tshehlo
A tsena ka gare yena morwa Lekau
A opela lentšu le hlabuša.
O reng o re go opela naga ya omelela?
Naa o sa ja mošwang wa matuba?
Mathaka nkgoletšeng mollo
E yang le lese Moloto mohlaloga le mmotše
Le re Mokone bogoši o bo tswaletšwe.