Mohlang wa pefelo,
Mohlang wa bofelo,
Mohlang wa dillo,
Ke mohla wa boima, naa lebaka ke eng?
Naa mohla wa pefelo otla feta?

Meokgo mahlong a rena e tla oma naa?
Ekaba ke bophelo bjo bo phelago?
Ekaba ele mahloko ao a bonago?
Ao are hlokisago phomolo?

Fela tsohle ditla feta,
Ka mohla wa bofelo ga bophelo.
Mathata le maima atla feta,
Go tla rena Meokgo ya lethabo,
Ele gona go fedile.