Siwubonil’umlisela nomthinjana
Uthwasile lomnyaka njenge miny’iminyaka
Zihambil’iintsuku zaqengqelek’iiveki
Abantwana bomgquba bezabalaza
Imikhwa yakhe lonyaka siyibonile
Imigushuzo yakhe siyivile

Zivakel’iingoma zab’ezimyoli
Bezalis’izitalato zaseRusternburg
Zatsho kamnandi besingis’ebaleni
Apho babezokwandlal’umcimb’odlumzi
Akuphelanga xesha belapho
Zavakal’izingqi zonongqayi
Waqawuk’ujing’abantwana bedlala

Bachithwa ngathi kuxothw’ishwangusha
Baxoth’okwenj’ihlab’umkhulungwane
Basakazwa ngathi kukhutsh’iihag’egadini
Bezizantant’ukufulathel’ibala
Mpuku ngany’ifun’ungxunya wayo
Lent’izam’uba yintoni

Utshaba lafuman’ithuba lokuzenzela
Laphunguk’inani labasebenzi
Wavel’umsants’ubangwa ngumqeshi
Phakathi kwamaqel’athethel’abasebenzi
Gwaqa! nezidumb’ezinoxhayi lwempondo zenkomo
Elo yayiluphawu lobungcatshi
Baphel’abant’umkhont’ugwaz’ekhaya

Abaphelanga mandla benyuk’intaba
Bazinzile bechubelana ngesikhwebu
Bevuma bezolil’iingoma zabo
Isim’ihlal’intsumpa kuloo ntaba
Zahamb’iintsuku zaliqela besentabeni
Zaluthoth’iziganeko zokuf’ecaleni
Phakathi kwama qel’abameleyo
Obulwanyana bubangwa ngumqeshi

Kumhl’abalaph’onongqayi balahl’itawuli
Bath’igeza libotshwa kowalo
Bahlab’ikhwel’eMpumakoloni
Basabel’eMpumakoloni
Bagxalathelan’ukuy’eRusternburg
Batsib’imid’imiful’enamagama
Lonk’eloxesha baqulath’ubuhange

Zagalelek’iivantyi zaluthotho
Bagxidika begxalathelan’onongqayi
Inqwelo zabafileyo zangenelela nazo
Lent’izam’uba yintoni
Yavel’inkokheli yeqela le-a-AMCU
Indiza ngenqwelo moya
Izonqand’isithwakumb’esinqulunqiweyo
Yaguqa yabongoza kubalandeli bayo
Bavuma bayishiy’intaba

Inkungu nelang’ithe chu! ukwehl’intaba
Behla de basesizikithini
Ilukrozo lonongqayi phambi kwabo
Bacel’izixhobo zabasebenzi bethe qelele
Bamentl’abomgquba nezabo
Wavakal’ukhaxa!-khaxa! womkhon’ekati
Ladilik’udong’izitena zakhiqika
Lahlanz’iselwa kubantwana bomgquba
Onongqayi balatha kosindileyo
Senikezel’exhom’izandl’uyabulawa

Mapolis’iintloko zemizi niziwisile
Mapolis’iinkedama nizenzile
Mapolis’abahlolokazi nibenzile
Imiphefumlw’enganasono niyithathile
Iintsika zemizi niziwisile
Iintsapho ziyalil’emva kwenu
Abany’abantwana ngoongantweni
Iphiko likatata nilophule
Nisixuthil’isity’emlonyeni

Zingaph’izigid’enithengwe ngazo
Zingaph’iinkom’enicelwe ngazo
Kumfameka kodwa kusini
Kunyoluka kodwa kusini
Ukuba ningathengelw’ubulal’igazi lenu
Nihlola ntoni kwisizwe sikaNguni
Nicing’umveli ngqang’uzaniwonga
Iinyembez’aziweli phantsi
Imiz’ifana ngeminyango
Isikhuni sibuya nomkhwezeli
Iyez’imini nitshelwe zizicheku

Namhl’imiz’igubungelwe lilif’elimnyama
Namhl’iintsapho ziyangqukuleka
Ihambil’imiphefuml’enganatyala
Ahambil’amaqaji namaqhawe
Ndinga ndingema nawo ngomhla wovuko
Ndingqiyaze ndingqawuze njengo sebenzileyo
Sithi tutwini, ijoni lifel’emfazweni
Yikhululen’imiphefumlo yab’ilale ngoxolo
Ukonakala kwenye kukulunga kwenye
Uqamat’umveli ngqang’unijongil’uzandikhusela
Asoz’anilahle wanidala ngesizathu
Nal’izodlula ningalahl’itawuli
Thuthuzelekan’akuhlanga lungehliyo!!!