Namhlanje ngingumzali
Ngiwubaba wengilosi
Ngibonga ngobuhle besihlabathi solwandle
Ngibonga okuhle bobuhle nobuhle obuhle nobuhle ebuhleni
Uma kumnyama siyakhohlwa ukuza kokukhanya nongilosi
Sebethi kumnyama ebusweni benkawu
Nongilosi uyisibani sami
Uqobo lwendoni yobisi
U mello yellow ushuni ka yellow bhoni
Kusukile ukudideka nodidekile uyoze adidizele engazelele
Exakekile ebona unongilosi
Namanje ngiyasho, uyadela umthakathi
Uyoze awuchithe owayewugayele mina umthakathi

Mntanami, besengithi imbewu ayikho
Besengiwalahlile amathemba Nongilosi, uyisibusiso
Kukho konke ekade ngikufisa wena ube yikho
Emaphusheni engibe nawo wena uphenduke iphupho lemicabango
Ubange nomona komonase ngenxa yemizindlo
Ubango noma ubekhona wena awuwona
Nongilosi uyisipho sesiphiwo
Uyisibani esikhanyisa kuze kukhanye umsamo
Uncumo lwakho luhlelekile kuhlehlisa uhlelo
Uyingilosi enhle ekhanyisa isimo sezimo zempilo
Uyithemba lempilo
Uyisihlahla sezimo
Uyinsika yezimiso
Uwubufakazi besibusiso
Uwumbuso wemibuso
Ngingathini kuthiweni mntanami
Ngiyaziqhenya ngawe
Mntanami