Mngani wami bengikwethemba
Bengingaz’ ukuthi uyixok’ elingaka
Wangijikela njengotshwal’ esiswini
Mngani wami kungan’ ungabi neqiniso

Mngani wami ngakufak’ emsebenzini wajike wazam’ ukungixoshisa
Mina ngangikulwela ezinkingeni zakho
Ngakuvikel’ emsebenzini mhla weqiw’ ezikaFaro
Kodwa wahlulek’ ukungilwela kodwa wakheth’ ukungilahlela kude

Mngani wami kuyokuqoq’ ukuhlwa
Uyangikhumbula naw’ usuhluphekile
Lapho nami ngiyobe sengiqhele kakhulu kuwe
Ngiyobe sengikubuka njengomunt’ engingamazi

Cha ngiyokukhohlwa ngifile
Nam’ uyongilwela owam’ uThixo
Uyokushaya ngoluncan’ uswazi
Mngani wami wangiphoxa