Ke ya go leboga Morena,
Mmuši wa babuši,
Kgoši ya dikgoši
Mohau le kgaogelo tšeo
O mphilego tšona ka
Fase ga moriti wa letšatši.
O nkhweditše ke le lefeela,
Ke nyatšega, gomme
Wa nkapeša seriti le kgalalelo
Tša gago.
Ka mehla o ntwela dintwa
Tšeo ke sa di bonego ka mahlo.
O ntaile Morena
Wa re ke se boife selo gobane
O mphuthetše ka kobo
Ya gago ya tšhireletšo.
Ga gona tefo yeo nka go lebogago
ka yona Morena.
Ka fao, ke re ntumelele
Ke be mohlanka wa gago
Go tloga gabjale go iša ka mo go sa felego.
Ke iphihle ka fase ga maphego a gago
Moriting o monate, wa bophelo
Bjo bo sa felego.

Ke ya go rata Morena,
Ke leboga ge o ile
Wa nthata pele.
Ke re ke na le modiša,
Ke tla be ke hlokang!