Mmino wa lerato gao felelane pelo,
O tlisa lethabo pelong, moyeng le mogopolong,
Ke mmino yago tlisa lethabo le boiketlo,
Fela oka se tsebe gore otlo felela kae.

Mmino wa lerato o phela ole ka pelong,
Ge fela leikana gore otla dula ka pelong,
Re amogelana ka dipelo tsa lerato
Fela gose yo a tsebago gore otlo felela kae.

Mmino wa lerato gaona phoso,
Oraloke ka lethabo la gotswa pelong,
Oraloke bjalo ka papadi yeo oe ratago,
Fela oseke wa tseba gore otlo felela kae.

Mmino wa lerato o boreledi,
Ke mmino wa go ikgetha,
O ka pela go ithuta yona,
Fela go boima go go hwetsa,
Fela yona o nale moo otlago go felela gona.