Lehu o sehlogo.
Malapa o thubile wa šia mahlomolapelo.
Masea wa a dira ditšhiwanyana.
Banna ya ba balahlegi.

Ntumeleleng ke dule fase ke le galele tšona.
Nkadimeng ditsebe ke boleleng sa pelong.
Leseke la nhlabošetsa mantšu.
Nabang maoto e be ga molepo.

Mmaditsebjana o ile badimong.
E ile ngwetši ya ba binanare.
Ke bolela ka mosadisadi gare ga basadi.
E rile ge e lla tšhipi ya ba gona ge masetlapelo a thomile.

Ka re ge ke dula fase, ka thoma go bala ditulo ka ntlong.
Ka bona se sengwe se hloka modudi.
Ge e le dijo tša mothapana tša hloka letswai.
Setu yaba se segolo ngwakong wa bomma.

Theeletšang, lesego la gagwe o lekwa a sale kua mošola.
Thabo la gagwe o le bona go bohle bao ba mo tsebago.
Gobane go yena lerato le be le tuka sa marega.
Wa fihla wena lehu gomme wa senya.

Ya re ge e sepela ngwetši ya Banareng,
Ya sepela le botho bja yona.
Lapeng yaba marega dihla ka moka.
Ra tlhologela baeng boka makgolwa.

Lapa lešo la fetoga lapa le lebe.
Lesego ra gomela go le kwa mohlamonene.
Ke nnete gore šako la hloka thobela ke mojano.
Ge e le bomma thipa ka bogaleng ba e tshwere.

Wena lehu o sehlogo.
Ge nkabe o bona bohloko bjo o re šiilego le bjona.
Mathata ao o re tlholetšego ona.
Maima ao re setšego go wona.

Nneteng re phela ka la Modimo nthuše.
Lapeng lešo ga go dudišege.
Re bea šago le tee fela fase.
Bošego ra tswalela leihlo le tee.

Lehu o sehlogo.
Ba rile nkabe ke namane ya morago.
Nnete e le gore ba tsebile ditlamorago tša bophelo.
Ya ka pelo le lohono e sa imelwa.