Mme motswadi, la hao lerato ke kobo anela.
Rato la hao le nthutile ho rata.
Ya hao thuto ke ya makgonthe.
E nthutile ho ikemela, le ho itshepa.
Ka thuto ya hao e ntle, Mme motswadi.
Wa nthuta hlompho, le lerato.
Se lokileng ho se sa lokang.
Lerato la boena ka lerutwa ke wena.
Rato la hao le tletseng pelo le sefahleho.
Fahlehong sa hao ho tletse pososelo ya lerato.
Ke motlotlo ka mosebetsi wa hao o molemo.
Thapelo ke e tseba ka baka la kgudiso ya hao e babatsehang.
O ne o sa fele pelo, ke le ngoana a sokodisang.
Sekolong ke salla morao, empa o dula o nkgothatsa.
WA HAO MOSEBETSI O A BOHEHA!