Ke tsamaile metse le metsana ke batlana le lerato
Ke tsena ntlo le ntlwana ke sa bone lerato
Maikutlo e le montsamaisa bosigo
Bosigo ke raletse mariga a seetebosigo

Diphefo tsa phatwe di nkgokgoetsa tseleng ya lerato
Ka gopola gore tsela kgopo ga e latse nageng
Gaabo motho go thebe phatswa
Kea retologa tseleng go leba gae lame

Rato la nnete ya nna rato la ga mme
Mme yo e seng wa madi,mading ke tshela ka ene
Ya nna motsadi wa lerato botselong bame
Motsadi wa thuto le thotloetso
Motsadi wa pelo le mowa
Ke motsadi wa lerato bophelong bame