Mma wa ka
Rato la pelo ya ka.
Mathomo le mafelelo tša ka.
Mmasebotsana, se thabiša pelo ya ka,
Sekgabišo sa sefahlego sa ka.

Ke lenong la ka ge ke le mathateng.
Ke mpho ya ka ge ke le lethabong.
Ke ka moo ke rego ke a mo rata,
O dula le nna ge letšatši le hlaba,
Le ge le dikela.

Mma wa ka, yena fela.
O mpha tshepo bophelong,
O nthuta le go nkgothatša ka tša bophelo.
Mma wa ka, wa lerato,
Wa pelo ye botsana.

Ke re swara bjalo,
Go fihlela ke kgona go ikemela le nna,
Bjalo ka wena,
Gore ke go fe ditebogo,
Wena mma wa ka.