Mhlaza ndin’ ongenalusini
Mhlaza ndini ongenazintloni
Wena ongaloyikiy’ ihlazo
Ngoba kaloku ungu yonk’ isepha iyahlamba
Ihlamba nditsho nezimhlophe qhwa iintliziyo.
Uyihlambile neyemvek’ uAvile
Wena ufanelwe sesimnyama isisele Kuba kalok’ uwaphulil’ umthetho Wayithwal’ imveku wayendisa Yasishiya yasizimela yayakwenda.
Yini na besisajong’ iinkomo kuzo zombin’ ezi ntwazana
Zibutsho bungcwal’ ubuhlanti bukabaw’ omkhul’ igwetyw’ indlala
Kodwa ke asinasililo, singenazijwili Kaloku akaphalazelwa zinyembezi onjengawe, Ithamsanq’ elingaka wakuthath’ uQamata ungekabungcamli ubomi besono. Wakuhlangula kulamagad’ ahlabay’ alomhlaba,
Sasala thina sisithi
Umhlab’ emhlabeni.
Uthul’ eluthulini.
Inyam’ enyameni