Ngimbeleni phezu kwamadamu apholile
Lapho ngizothola ukuthula okungunaphakade
Mhla ngificwa ukufa
Ngimbeleni phezu kweziziba
Ezipholile futhi ezithule
Lapho ngizohlala khona namathongo
Ngilale ubuthongo obuphakade

Ngimbeleni eduze kotshani
Obuluhlaza lapho buyobe bucula umlolozelo
Buthi lala sithandwa lala uphumule
Ngalelo langa izulu liyobe
Libafazi bedube inyama
Wena owafunga ukuthi lizokuna

Ngimbeleni eduze kwendlovukazi yami
Lapho ngizolala ubuthongo impela
Mhla ngificwa ukufa
Ngimbeleni eduze kwesihlahla
Lapho ngizothola umthunzi
Ngilale ungonaphakade
Mhla ngificwa ukufa