Mbali yami,
Wangidvonsa ngingesheya kwemifula,
Wangidvonsa ngikuletinye tive,
Umuhle Mbali yami.
Wangikhetsa nami ngakukhetsa,
Saba mdzibimunye.

Mbali yami lenhle
Lengabuni tikhatsi tonkhe temnyaka
Uhlala uchakata njalo,uhlala umuhle.
Umuhle njengetinkhanyeti esibhakabhakeni,
Buhle bakho buyamangalisa,
Tidzandzane tiyakhala ngebuhle bakho,
Kodvwa wakhetsa mine Mbali yami.

Mbali yami,
Bekumnandzi simunye sitsandzana,
Besingematse neLulwimi,
Tivunguvungu tayicedza injabulo yetfu.
Emaphupho etfu ashabalala kuhle kwemagwebu,
Sililo sodvwa sasala Mbali yami.

Inhlitiyo yami iyopha
Inhlitiyo yami ibalisa njalo,itsatsa ibeke
Kodvwa ngonani kulahlekelwa nguwe.
Nguwe imbali yami,litsemba lami
Kodvwa akusenani kutawulunga
Kwemhlaba kuyendlula.