Maye Zimu!
Maye wena uvula indlela lapho bathe ngeze yavuleka.
Wena ukhanyisa ebumnyameni.
Noma bafungile bonyana angeze kwalunga kodwana ngawe kuyalunga.
Nomababophe amafindo aqinileko kodwana ngawe ayatjhaphuluka.

Uyikakaramba Zimu ukghona yok’into.
Wena ubona lapha thina singaboni khona.
Usithatha usibeke lapha bafunge bona ngeze sabonakala khona.

Maye umsebenzi wakho uyakarisa,
Maye ngiyakareka.
Ngimomotheka ngedwa.
Nangiqala emuva ukungivekela kwakho nefundiso yakho
Ngizizwa ngibusiseke kwamambala.

Wena ulilanga elingadinwa kukhanyisela abantu.
Ukudla okungapheliko nokungatlhayeliko, sanela soke.
Umamanzi aphuphumako afana nethando lakho.

Maye Zimu umuhle!
Abazi wena bazi igolide.
Abazi wena bazi ukuphila okunaphakade.
Bazi iThando nemmanga.
Angiyiboni ipilo ngaphandle kwakho.