Embo!
Kumzi wesidima nesithozela.
Kumzi wembeko nentlonipho.
Kumzi wamasiko nezithethe.
Embo!

Sarhubuluza sinyebelezela semka embo.
Lwatshabalala ulutsha koobhuti noosisi.
Yaqhekeka yade yachitheka imizi kootata noomama.

Yaphela de yanqongophala imbeko nentlonipho koonomngqusho
nonoomngqushwana.
Kwaphel’ amasiko nezithethe kumz’ ontsundu.
Semka nomsinga wemfundo sizimela ngenkolo nangenkonzo.

Makuvukwe mzi kaPhalo
Sifukamile nje amaqanda abolile.
Konakele madoda xa sele kunje umqol’ uphandle.
Xa sele kunje isizwe sibhentsile.
Nyala lini ke eli mzi ndini wakuthi.

Masivuke sivuthulule
Sizifune singobani, siphuma phi kwaye sisinguse phi na?
Masibuyelen’ embo, embo emva phaaaaaya