Namuhla! Ngikungcoba njengeNdlovukazi
Ekuphileni kwethu ube iqhawekazi
Phela wena, wabuncwab’ bufelokazi
Wembatha isithunzi sobufazi
Ngisho nomfokazi ubekubheka
njengeNkosikazi, insika yabafazi
ngenxa yemisebenzi yakho yobukhazikhazi

Uye wagqama kuhle kwezinkanyezi
zikhanyisa esibhakabhakeni
Le, pheZulu, kumaZulu, kwashintsh’ iZulu
Kwaduma amazulu! Kwathiw’ indumezulu
Vele uyintokazi, eyintandokazi yakwaZulu

Wabiyel’ khaya ngemfudumalo
Safudumala. Izihlathi zethu zaqhilika,
zichichima injabulo sajabula
Sathokoza njengoba namuhla sicikoza
Sakhula ngokusanhlamvana ngoba
Uthando lwakho beluhlal’ ligeleza njengemifudlana

Namuhla! ngikhulile, ngifundile
Indlela ungibonisile ukuhlakanipha
nolwazi ungiphile konke ngikugcinile
Mama wami, nami senginguNkosikazi
Ngivunule, ngemvunulo yobuqhawekazi