Namane e tona ya madimabe,
Motlhokisa botshelo,
Namane e tona ya go nyalwa ke batho,
Batho ba e nyalela ditiro tsa yona,
E tlhokisa motho botshelo e tswa ele
Sebatane,
Sebatane a iphotlhere go senene.

A ka go tlodisa dipoa,
Wa sala o tlalatletse le naga,
O dikadika jaaka mosadimogolo
A tshwere ke mangwele,
Madi a ka go fofisa jaaka dinong
Tsa loapi.

Ka ona o ka duba thankga,
Wa sala o paogantse mawatle,
O ralaletse mafatshe,
O itlhokisa boroko.