Ningama-Afrika amahle nina,
Ukruthakruthwana ayonto
Ibalulekileyo ebomini bethu.
Masivaneni sibengathi
Sizalwa ngumfazi omnye.

Yini na ukuba sijongane
Ngamehlo? Yini na ukube
Silwe sodwa?

Uchuku olu sesiny’isifo
Sezifo eso,sibi yaye
Asinyamezeleki, lowo
Onaso ufana nonyhuduza
Eludakeni, ndiyavelana
Naye torho. Iliwa ngakuye
Libhek’umoya.

Masivisisane abo banako
Soloko sonwabile, benovuya
Olungathethekiyo,
Olungenambaliso kuba
Lungaphakathi.