Usilwane lesincane lesingabonwa ngemehlo,
Monakalo lowentiwe nguwe uyesabeka,
Usicedzile sive sema Afrika ,
Usidzabule emkhatsini, sahlukana
Awunamahloni silwane ndzini,
Kandzi lukuphi luvelo lwakho?

Uhlasela lonkhe luhlobo lwemuntfu,
Labadvuna nalabasikati,
Labadzala nalabancane,
Labaphuyile nalabanjingile,
Awukhetsi silwane ndzini.

Lapho wengce khona,
Ushiy’ tinsizi todvwa,
Ushiy’ tintsandzane todvwa,
Ushiy’ bafelwa nebafelokati,
Maye saphela sive sakitsi.

Bongcondvongcondvo bakutamile behluleka,
Mandla akho ayesabeka, asimanga
Unemandla kuhle kweNdlovu,
Ubitwa ngemagama lamanyenti,
Labakwatiko bakubita ngemagama lamatsatfu.

Asibumbaneni ma Afrika
Asibambaneni ngato totimbili
Silwe nalesilwane lesisihlaselako
Asibambaneni bakitsi