U sa tswimila hu ḓo vha u sa vhavhalela mbabvu
U ni ṱavha ni tshe luvha ḽitete zwi rumbula mbilu
Zwi zikula vhuṱungu ha musadzi mbeboni
Vhu fhiraho na ndulu u kalakata
Nge lufu lwa ni vhidzela hayani haṋu ha tshoṱhe

Lufu ndi mbava i sa londi mafhoro
I dzhiaho zwine ya ṱoḓa i songo ri sevha
Ngangoho a funeswaho ndi swina ḽa vhadzimu
Khezwi namusi ri ni swiṱa ni songo vhona vhutshilo
Ni eḓele nga mulalo, muḓuhulu wa mushavhi.