Long lost is our heritage,
Salahlekelwa isintu sakithi,
Kwenzekani Sama Africa.
Izingane azisawalaleli amasiko,
Nemithetho yasekhaya.

Safa saphela isizwe samaAfrika
Obaba sebaya nikela kela ngamadodakazi abo,
Kungekho nkomo engena esibayeni.
Obaba bathi hlonipha uyihlo nonyoko,
Kanti why ain’t they setting an example.

Abomakati bahamba ngamakhanda amanyama,
Ungazi ukuthi badabuka kweliphi izwe.
Kwenzekani kuphuthu namasi,
Now we eat what we call ngosushi ubusuku nomini.
Buyani shaka nabafowenu

Nizoqoqa izwe lenu selonakele.
Amabhubesi wezindlu sekuwomama,
Obaba sekuyishimane ezihamba zivulisa.
Asiyimina engi shoyo kodwa izenzo zamaAfrika
Izintombi zethu ezihamba zivulisa “lexezi!”
Ungazi kwenze njani
Kaze kwakhala nyonini
Amantombazana sewaya emmhlangeni

Zifuna ukuthokozisa abazali
Base nabo beya buya bethi kuhle ngobo bayasifihela
Ave kudabukisa konke lokhu
Ngihlala ngikhala imihla namalanga
Ngesintu sakithi.

Long lost is our heritage
Buyani Shaka madoda esintu
Nizoqoqa izwe lenu
Hhe selonakele
Long lost is our heritage
Long lost.