Maye igama lami lonakele.
Angisesemumuntu walitho,
Angisakhulumi ngesithunzi sami.
Angisathenjwa, ngifaniswa nesibandana,
Ngiziinzibi, isizukulwani sakasathana.
Ngithokoza nina enizibiza ngamadoda,
Nalona igama lami.

Nihlunguphaza abantu bengubo ngegama lamadoda.
Nibulala benidlengule abantu bengubo nisebenzise igama lamadoda.
Nina enenza sipharwe ngomlandu wenu.

Angisazikhakhazisi ngokuba nguMalume ngesibanga senu.
Nginamahloni ukuzibetha isifuba sokuba nguBaba ngesibanga senu.
Sekulihlazo ukuba mumuntu wembaji ngezenzo zenu ezimbi.

Kubayini nisihlaza kangaka?
Kubayini nibambi kangaka?
Kufanele sivikele abantu bengubo,
Sibaphe nethando.
Hloniphani igama lamamadoda.
Maye igama lamadoda lonakala!