Ngxi! Intshukumo kwilizwe
jikelele, mbakra izikolo,
Mbakra imisebenzi,
Mbakra zonk’inkonzo,
uNotshe nge Supermarkets.

Sonke saphila ngamakhasi
Onxibelelwano nomabonakude,
Axhelelwa exhukwana
Amashishini e-networks.

Ithi lonto neqaba kuzakufuneka
Liziqhelanise ne “Online banking”
Kwelixesha lomiswa kwee-
Ntshukumo.